• Bezichtiging op afspraak
  • BTW BE 0649.507.050

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN GARANTIEVOORWAARDEN VOOR TWEEDEHANDSE VOERTUIGEN
1. Toepasselijke bepalingen
De verkoopovereenkomst wordt door de wet beheerst, door de bijzondere bepalingen op de voorzijde en door onderhavige algemene voorwaarden, met inbegrip van de beschrijving van het voertuig, waarvan de koper erkent kennis genomen te hebben en ze te aanvaarden. Elk document en elke vorm van publiciteit, afkomstig van de verkoper en met betrekking tot het voertuig dat het voorwerp uitmaakt van huidige bestelbon, verbindt de verkoper.
2. Financiering
In geval de koper beroep doet op een financiering, zal hiervan op de bestelbon melding worden gemaakt. Indien de financiering niet wordt verkregen, wordt de koop geacht niet te hebben bestaan en heeft de verkoper recht op terugbetaling van het eventueel betaalde voorschot onder de volgende voorwaarden:
1) de koper dient de verkoper per aangetekende brief binnen de 7 dagen na de ondertekeningvan de bestelbon in kennis te stellen van de weigering van de financiering;
2) het geschreven bewijs van deze weigering zal binnen de maand vanaf de ondertekening van de bestelbon aan de verkoper overgemaakt worden. In dat geval zal het voorschot onmiddellijk aan de koper worden terugbetaald. Indien het bewijs niet wordt overgemaakt binnen de hierboven vermelde termijn heeft de verkoper recht op de vergoeding voorzien in artikel 3, alinea 4 hieronder.
3. Leveringsdatum
De verkoper dient de uiterste leveringsdatum te vermelden op de bestelbon. Bij afwezigheid van deze datum, wordt de verkoop geacht te zijn gesloten middels onmiddellijke levering van het voertuig op eenvoudige vraag van de koper. Indien de verkoper het voertuig niet levert op de overeengekomen datum of indien de koper weigert het voertuig op deze datum in ontvangst te nemen tegen volledige betaling, zal de benadeelde partij de andere aangetekend in gebreke stellen met het verzoek haar verplichtingen binnen de tien dagen vanaf de verzending van deze brief na te komen. Bij gebrek aan voldoening mag de benadeelde partij bij aangetekende brief ofwel de uitvoering van de overeenkomst eisen, ofwel de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege als ontbonden beschouwen. In geval van ontbinding van de verkoop zal de benadeelde partij recht hebben op een forfaitaire vergoeding van 10 % van de overeengekomen prijs, exclusief BTW, met een minimum van 250 EUR. Vanaf de betekening van de ontbinding van de verkoop kan de verkoper over het voertuig beschikken ten voordele van een derde en kan de koper zich tot een andere verkoper wenden.
4. Plaats van levering
De levering van het voertuig vindt plaats op de zetel van de verkoper, tenzij schriftelijk anders bepaald.
5. Herstellingen gedekt door de garantie
De herstellingen die ten laste zijn van de koper dienen het voorwerp uit te maken van een gedetailleerd bestek dat aan de koper wordt overhandigd. Indien het opmaken van dit bestek betalend is, wordt dit
bedrag aan de koper terugbetaald indien deze laatste zijn voertuig bij de verkoper laat herstellen. Het bestek vermeldt minstens de volgende informatie : de datum, de geldigheidsduur, de
kilometerstand van het voertuig, de beschrijving en de duur van de uit te voeren werken en de kosten
verbonden aan het uurloon en de onderdelen. De factuur omvat dezelfde informatie als het bestek,
met uitzondering van de geldigheidsduur. Op deze herstellingen geldt een garantieperiode die minstens gelijk is aan de duur van de nog geldende garantie op het voertuig. Deze garantie heeft betrekking op zowel het uitgevoerde werk als op de vervangen onderdelen behalve indien deze door de koper worden aangeleverd.
6. Eigendoms- en risico-overdracht
De eigendomsoverdracht vindt plaats op het ogenblik van de integrale betaling van de prijs. De risico’s m.b.t. het voertuig zijn ten laste van de koper van zodra deze laatste levering neemt van het voertuig.
7. Betaling
Onder voorbehoud van de toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet mag de verkoper geen voorschot eisen dat hoger is dan 15 % van de verkoopprijs van het voertuig behalve na akkoord van de koper vermeld op de voorzijde van huidige bestelbon. De totale prijs of het saldo wordt contant betaald bij levering, behoudens een uitdrukkelijke afwijkende bepaling. Zoniet zal voor het op de vervaldag onbetaalde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling de bijkomende wettelijke intrest verschuldigd zijn. Het voertuig blijft eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs. Indien de betaling niet is gebeurd binnen de tien dagen vanaf de verzending van een aangetekende ingebrekestelling, kan de verkoper middels een aangetekende brief geadresseerd aan de koper de verkoop ontbinden. In dat geval zal de koper, naast de bovenvermelde interesten, aan de verkoper een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de geleden schade die minstens 10 % bedraagt van de overeengekomen verkoopprijs, exclusief BTW, met een minimum van 250 euro.
8. Overname van een voertuig
Wanneer de bestelbon melding maakt van de overname van een voertuig toebehorend aan de koper, dan is de overname afhankelijk van de levering van het voertuig dat het voorwerp uitmaakt van de huidige verkoop, evenals van het bewijs dat de koper de eigenaar is van het over te nemen voertuig en er vrij over kan beschikken. Tevens dient de koper aan te tonen dat alle verplichtingen m.b.t. een eventuele financiering werden uitgevoerd en dat het voertuig niet het voorwerp uitmaakt van enige vorm van beslag. De waarde van het over te nemen voertuig, overeengekomen bij de bestelling van het voertuig dat het voorwerp uitmaakt van de huidige overeenkomst, is definitief voor zover de staat van het voertuig op het ogenblik van de levering door de koper, overeenstemt met de beschrijving ervan vermeld op de
bestelbon of op een document dat integraal deel uitmaakt van deze bestelbon.
9. Geschillen
In geval van een geschil verbinden verkoper en koper zich ertoe alles in het werk te stellen om tot een minnelijke schikking te komen. Bij gebrek aan een minnelijke schikking kan het geschil op vraag van één van de partijen voorgelegd worden aan de verzoeningscommissie die paritair is samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken organisaties. Indien nodig zal een expert worden aangeduid en de expertisekost zal, behoudens andere afspraken, gelijk verdeeld worden onder de partijen. Het oordeel van de expert verbindt definitief beide partijen voor wat het technisch gedeelte betreft.
10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Onderhavig verkoopscontract en garantieovereenkomst worden beheerst door het Belgisch recht en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd om kennis te nemen van de geschillen met betrekking tot de interpretatie en de uitvoering van deze overeenkomst.